• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Toiminta-avustukset
Vauvaraha vuonna 2018

Sonkajärven kunta haluaa muistaa kaikkia vuoden aikana syntyneitä sonkajärveläisiä vauvoja vauvarahalla. Vauvaraha 100 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2018 aikana syntyneistä lapsista niille, jotka ovat Sonkajärven kunnan jäseniä. Myös lapsen tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä yhteispalvelupisteistä. Lapsen tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus.doc

Nuorten kesätyöllistämistuki vuonna 2017

Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään 15-22-vuotiaan sonkajärveläisen nuoren työllistämiseen touko-syyskuun 2017 aikana. Tuki on 260 euroa/nuori. Hakuaika alkaa 8.2.2017. Jatkuva haku.

Nuorten kesätyöllistämistuen ehdot vuonna 2017:

-Tuki koskee 15-22 -vuotiaan Sonkajärvellä henkikirjoitetun nuoren työllistämistä. Nuoren tulee olla hakemuksen jättöhetkellä henkikirjoitettu Sonkajärvellä sekä iältään 15-22 -vuotias työsuhteen alkaessa. Nuorten kesätyöllistämisessä tulee noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

-Kunnan avustus ei koske aviopuolison/avopuolison, oman lapsen, aviopuolison/avopuolison tai kihlatun lapsen tai sisarusten työllistämistä. Omaan perheeseen voi työllistää vain jos työnantajalla on Y-tunnus. Avustus ei myöskään koske työnantajaa, joka saa valtion työllistämis- tai muuta tukea työntekijän palkkaamiseen.

-Työnantaja voi hakea avustusta useamman kesätyöntekijän palkkaamiseen. Sama nuori ei kuitenkaan voi saada tukea kuin yhden kerran (260 euroa/nuori).

-Nuorten kesätyöllistämisavustusta haetaan hakulomakkeella ja hakijat kirjataan hakulomakkeen palauttamisjärjestyksessä. Kunnan avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työllistäminen on toteutunut ja kaikki kulut on maksettu.

-Työnantajan työntekijälle maksaman palkan käteen jäävä osuus (nettopalkka) on oltava vähintään 500 euroa ja työajan on oltava vähintään neljä viikkoa. Avustusta haettaessa tulee palkanmaksusta esittää tosite tai tilitoimiston antama selvitys. Itse tehty kuitti ei riitä selvitykseksi palkanmaksusta.

-Maksatushakemukseen on liitettävä tositteet suoritetuista sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksuista. Maksatushakemus on toimitettava kuntaan mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11.2017. Tämän jälkeen saapuneita maksatushakemuksia ei käsitellä.

-Mikäli edellä mainitut ehdot eivät toteudu, avustusta ei makseta. Ellei työllistyminen toteudu, on siitä ilmoitettava kuntaan viipymättä, jotta avustus voidaan myöntää seuraavalle hakijalle.

-Kesätyöllistämisen tulee tapahtua 1.5.2017 - 30.9.2017 välisenä aikana.

-Nuorten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan hakuaika alkaa 8.2.2017. - Päätöksen kesätyöllistämiseen varatun määrärahan myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri. Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Nuorten kesätyöllistäminen 2017 hakemussopimus.doc

Nuorten kesätyöllistäminen 2017 maksatushakemus.docx

Nuorten kesätyöllistäminen ohje 2017 (002).pdf

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle 10 000 euroa vuoden 2017 tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Svistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2018 - 31.12.2018 

• Kuntalisän suuruus on 250€/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta. 

• Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus ja avoin toiminta

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt).
Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja hakemusta seuraavan kuukauden alusta
ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava
Hanna Tissari
Rutakontie 16
74300 Sonkajärvi

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista.
Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.
Tammikuun 2018 lasten kotihoidontuen kuntalisää voi hakea poikkeuksellisesti vielä helmikuun 2018 loppuun mennessä, jatkossa kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemus .doc

Työllistämisen kuntalisä vuonna 2017

Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Työllistämisen kuntalisä on enintään 400 euroa/kk/työllistettävä henkilö. Jatkuva haku.

Tukea voivat saada yritykset, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Kuntalisää voidaan maksaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämisen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis -asetuksen piiriin.

Harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisen ehdot vuonna 2017

-Työllistettävä henkilö on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai on alle 30-vuotias työtön työnhakija.

-Työnantaja maksaa palkatulle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jollei alan työehtosopimusta ole, tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

-Työnantaja sitoutuu työllistämään työllistettävän vähintään kuudeksi kuukaudeksi (26 viikkoa), työssäoloehdon täyttymisen ajaksi. Työajan on oltava vähintään 85 % alan normaalista työajasta. Kuntalisää voidaan maksaa saman työntekijän palkkaamiseen enintään kuuden kuukauden ajalle. Poikkeuksena palkkatukityö, josta lasketaan työssäoloehtoon 1.1.2017 lähtien 75 %:a työskentelyajasta, joten kuntalisää voidaan maksaa palkkatukityön ajalle enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa), jolloin työssäoloehto täyttyy.

-Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisen työn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaus, työvälineet tai työntekijän lisäkoulutus.

-Kuntalisä ei kohdistu palkkauskustannuksiin, joten se ei poissulje esimerkiksi palkkatuen hakemista ja saamista.

-Kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja on saanut de minimis-tukia yhteensä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana

-Pidempikestoisen työssä poissaolon ajalta tukea ei makseta. Mikäli työsuhde purkautuu tai keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi. Työnantaja on velvollinen palauttamaan aiheettomasti saamansa tuen takaisin kunnalle.

-Työnantaja toimittaa kuntaan työllistämisen kuntalisähakemuksen liitteineen (työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös) ennen työsuhteen alkamista.

-Kuntalisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella, joka on toimitettava kuukausittain palkan maksun jälkeen. Tilityslomakkeen liitteeksi on toimitettava tositteet maksetusta palkasta ja sivukuluista tai palkkatuen maksatushakemus.

-Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan varattujen määrärahojen puitteissa.

-Työllistämisen tulee toteutua vuoden 2017 aikana. Päätöksen työllistämisen kuntalisän myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri. Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tuen myöntämisen ehdoista voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edistää kunnan työllistämiselle asetettuja tavoitteita.

Hakemus työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä 2017.doc

Tilitys työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä 2017.doc

Ohje työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä 2017 (002).pdf 

 

Kotiavustajatoiminnan järjestäminen vuonna 2017

Avustusta kotiavustajatoiminnan järjestämiseen voidaan maksaa yhdistyksille, jotka järjestävät voittoa tavoittelematonta kotiavustajatoimintaa. Kotiavustajatoiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat veteraanit ja sotainvalidit sekä heidän puolisonsa. Yhdistykset voivat mahdollisuuksien mukaan tarjota kotiavustajapalvelua myös muille ikäihmisille, jotka ovat avun tarpeessa. Kotiavustajapalvelun tarjoamisesta päättää tukea saava yhdistys.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävät ilmi seuraavat asiat:

1) Avustusta hakevan yhdistyksen nimi

2) Kotiavustajatoiminnan sisältö/palvelun kuvaus

3) Kotiavustajatoiminnan kohderyhmä/asiakkaat ja asiakkaiden arvioitu lukumäärä vuoden 2017 aikana

4) Haettava avustussumma

Avustusten hakuaika on 8.2.2017-28.2.2017. Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Tukea myönnetään toteutuneita nettokustannuksia vastaan eli siitä osasta, joka jää mahdollisten tukien ja asiakastulojen jälkeen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2017

Sonkajärven kunnan yksityisteiden kunnan kunnossapitoavustukset on haettavana 31.3.2017 mennessä. Vuonna 2016 kunnossapitoavustusta saaneille yksityisteiden tiekunnille postitetaan hakemuslomakkeet, tilinpäätöskaavake vuoden 2016 tietoja varten ja kunnossapidon kustannusarvio v. 2017 sekä lisäksi kyselykaavake. Hakemuslomakkeita saa myös kunnan teknisestä toimistosta sekä Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä sekä Sonkajärven kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi.

Vuoden 2017 aikana tarkistetaan tiekuntien ilmoittamien pysyvän asutuksen tietoja kunnossapitoavustusta hakeneiden osalta.

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 31.3.2017 tekniseen toimistoon osoitteella: Sonkajärven kunta, tekninen lautakunta, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin.

Yksityisteiden kustannusarviolomake 2017.pdf

Kopio Yksityisteiden tilinpäätöslomake16.pdf

Kyselylomake 2017.pdf