• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille vuonna 2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 22 000 euron määräraha. Määrärahalla saadaan työllistettyä vähintään 55 sonkajärveläistä nuorta. Kesätyöllistämistuki (vähintään 200 € / nuori, enintään 400 €/nuori) maksetaan työnantajalle, joka työllistää sonkajärveläisen nuoren. Kunnanhallitus on vuosittain päättänyt työllistämiseen liittyvistä ehdoista.

Nuorten kesätyöllistämisen ehdot vuonna 2018 ovat seuraavat:

Tuki koskee 15 - 22 – vuotiaan sonkajärveläisen nuoren työllistämistä. Nuoren tulee olla hakemuksen jättöhetkellä henkikirjoitettu Sonkajärvellä sekä iältään 15–22 –vuotias työsuhteen alkaessa. Nuorten kesätyöllistämisessä tulee noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä. Työnantajan on ennen työsuhteen alkamista otettava tapaturmavakuutus.

Kunnan avustus ei koske aviopuolison/avopuolison, oman lapsen, aviopuolison/avopuolison tai kihlatun lapsen tai sisarusten työllistämistä. Omaan perheeseen voi työllistää vain jos työnantajalla on Y-tunnus. Avustus ei myöskään koske työnantajaa, joka saa valtion työllistämis- tai muuta tukea työntekijän palkkaamiseen.

Työnantaja voi hakea avustusta useamman kesätyöntekijän palkkaamiseen. Sama nuori ei kuitenkaan voi saada tukea kuin yhden kerran (enintään 400 euroa/nuori).

Työsuhteessa tulee noudattaa normaaleja alan työsopimusehtoja ja huomioitava alle 18-vuotiasta nuorta työntekijää koskevat ohjeistukset ja lainsäädäntö. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, niin tuntipalkan on oltava vähintään 6,91€.

Kesätyötukea myönnetään työsuhteeseen, jossa kesto on vähintään 10 työpäivää ja enintään 20 työpäivää. Kesätyö voi olla tukijaksoa pidempi. Työajan on oltava vähintään 6 h/päivä ja vähintään 30h/viikko. Työnantajalle maksettava tuki on 20 €/päivä.

Kesätyöllistämisen tulee tapahtua 1.5.2018 – 30.9.2018 välisenä aikana.

Nuorten kesätyöllistämisavustusta haetaan hakulomakkeella ja hakijat kirjataan hakulomakkeen palauttamisjärjestyksessä. Kunnan avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työllistäminen on toteutunut ja kaikki kulut on maksettu.

Maksatushakemukseen on liitettävä tosite tai tilitoimiston antama selvitys palkanmaksusta. Itse tehty kuitti ei riitä selvitykseksi palkanmaksusta. Maksatushakemuksessa on oltava liitteenä myös tositteet suoritetuista työnantajan sivukuluista. Maksatushakemus on toimitettava kuntaan mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11.2018. Tämän jälkeen saapuneita maksatushakemuksia ei käsitellä.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät toteudu, avustusta ei makseta. Ellei työllistyminen toteudu, on siitä ilmoitettava kuntaan viipymättä, jotta avustus voidaan myöntää seuraavalle hakijalle.

Nuorten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan hakuaika alkaa 7.2.2018 ja kestää 31.8.2018 saakka. Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Päätöksen kesätyöllistämiseen varatun määrärahan myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri.

Hakemuslomakkeita ohjeineen saa kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi, Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä sekä Lyseotien koululta (koulusihteerit). Hakemus tulee palauttaa Sonkajärven tai Sukevan yhteispalvelupisteeseen.

Lisätietoja:
Työllisyyssihteeri Teija Roth-Rönkkö, teija.roth-ronkko@sonkajarvi.fi
puh. 040 675 0038

Nuorten kesätyöllistämistuki 2018 hakemus.doc

Nuorten kesätyöllistämistuki 2018 maksatushakemus.docx

Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille vuonna 2018.pdf

 

Toiminta-avustukset
Vauvaraha vuonna 2018

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2018 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 250 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2018 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteistä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2018.doc

 

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle 10 000 euroa vuoden 2018 tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Svistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2018 - 31.12.2018 

• Kuntalisän suuruus on 250€/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta. 

• Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus ja avoin toiminta

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt).
Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja hakemusta seuraavan kuukauden alusta
ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava
Hanna Tissari
Rutakontie 16
74300 Sonkajärvi

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista.
Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.
Tammikuun 2018 lasten kotihoidontuen kuntalisää voi hakea poikkeuksellisesti vielä helmikuun 2018 loppuun mennessä, jatkossa kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemus .doc

Työllistämisen kuntalisä vuonna 2018

Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Työllistämisen kuntalisä on enintään 400 euroa/kk/työllistettävä henkilö. Jatkuva haku.

Tukea voivat saada yritykset, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Kuntalisää voidaan maksaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämisen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis -asetuksen piiriin.

Harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisen ehdot vuonna 2018

-Työllistettävä henkilö on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai on alle 30-vuotias työtön työnhakija.

-Työnantaja maksaa palkatulle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jollei alan työehtosopimusta ole, tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

-Työnantaja sitoutuu työllistämään työllistettävän vähintään kuudeksi kuukaudeksi (26 viikkoa), työssäoloehdon täyttymisen ajaksi. Työajan on oltava vähintään 85 % alan normaalista työajasta. Kuntalisää voidaan maksaa saman työntekijän palkkaamiseen enintään kuuden kuukauden ajalle. Poikkeuksena palkkatukityö, josta lasketaan työssäoloehtoon 1.1.2018 lähtien 75 %:a työskentelyajasta, joten kuntalisää voidaan maksaa palkkatukityön ajalle enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa), jolloin työssäoloehto täyttyy.

-Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisen työn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaus, työvälineet tai työntekijän lisäkoulutus.

-Kuntalisä ei kohdistu palkkauskustannuksiin, joten se ei poissulje esimerkiksi palkkatuen hakemista ja saamista.

-Kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja on saanut de minimis-tukia yhteensä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana

-Pidempikestoisen työssä poissaolon ajalta tukea ei makseta. Mikäli työsuhde purkautuu tai keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi. Työnantaja on velvollinen palauttamaan aiheettomasti saamansa tuen takaisin kunnalle.

-Työnantaja toimittaa kuntaan työllistämisen kuntalisähakemuksen liitteineen (työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös) ennen työsuhteen alkamista.

-Kuntalisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella, joka on toimitettava kuukausittain palkan maksun jälkeen. Tilityslomakkeen liitteeksi on toimitettava tositteet maksetusta palkasta ja sivukuluista tai palkkatuen maksatushakemus.

-Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan varattujen määrärahojen puitteissa.

-Työllistämisen tulee toteutua vuoden 2018 aikana. Päätöksen työllistämisen kuntalisän myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri. Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tuen myöntämisen ehdoista voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edistää kunnan työllistämiselle asetettuja tavoitteita.

Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä ohje 2018.pdf

Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisähakemus 2018.doc

Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisätilitys 2018.doc

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2018

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2018

Sonkajärven kunnan yksityisteiden kunnan kunnossapitoavustukset on haettavana 29.3.2018 mennessä. Vuonna 2017 kunnossapitoavustusta saaneille yksityisteiden tiekunnille postitetaan hakemuslomakkeet, tilinpäätöskaavake vuoden 2017 tietoja varten ja kunnossapidon kustannusarvio v. 2018 sekä lisäksi kyselykaavake. Hakemuslomakkeita saa myös kunnan teknisestä toimistosta sekä Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä sekä Sonkajärven kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi.

Vuoden 2018 aikana tarkistetaan tiekuntien ilmoittamien pysyvän asutuksen tietoja kunnossapitoavustusta hakeneiden osalta.

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 29.3.2018 tekniseen toimistoon osoitteella: Sonkajärven kunta, tekninen lautakunta, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin.

Sonkajärvellä 28.2.2018

Tekninen lautakunta

Kyselylomake 2018.pdf

Yksityisteiden kustannusarviolomake 2018.pdf

Yksityisteiden tilinpäätöslomake17.pdf