• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPäätöksenteko ja talousAloitteet
Aloitteet

Kuntalaisen aloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kunnan hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on hallintosäännön mukaan maaliskuun loppuun mennessä esitettä­vä val­tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kun­nan toi­min­­taa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toi­men­piteistä. Val­­tuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vas­taavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lauta­kun­­nalle niiden päättämällä tavalla.

Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltä­väksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsit­telystä.

Valtuustoaloite

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen viidennen pykälän mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jäl­keen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa kos­kevista asioista. Aloite annetaan pu­heenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähe­tetään kunnanhallituksen val­mis­teltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähe­te­kes­kustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val­tuustolle luettelo valtuutet­tujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloit­teista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdos­ta on ryh­dytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloit­teista on käsitelty loppuun.

Aloitelomakkeet