• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPäätöksenteko ja talousOrganisaatio ja luottamuselimet
Hallinto ja päätöksenteko

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema valtuusto sekä sen valitsemat kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnan päätöksentekojärjestelmän määrittävät kuntalaki ja kunnan omat, valtuuston hyväksymät säännöt.

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Kuntalaissa säädetään valtuutettujen vähimmäismäärästä. Sonkajärvellä valtuuston jäsenmääräksi valtuusto on päättänyt 21. Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sonkajärven kunnassa on kunnanhallituksen lisäksi viisi lautakuntaa. Kussakin lautakunnassa on viisi jäsentä. Kunnanhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa sekä vaalilautakuntia ja -toimikuntaa.

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuuston tehtäviä ovat mm.

  • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
  • kunnan hallinnon järjestäminen
  • kunnan taloudellinen vallankäyttö
  • kunnallisten sääntöjen antaminen
  • kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa
  • jäsenten valitseminen kunnan toimielimiin sekä
  • päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä määrätyistä asioista.

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen valmistelun pohjalta. Valtuusto voi siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus johtaa hallinnon toimialuetta. Hallinnon toimialueeseen kuuluvat kaikki muihin toimialueisiin kuulumattomat toiminnot. Kunnan toiminnot jaetaan lautakuntien johtamiin toimialueisiin ja nämä tulosalueisiin. Lautakunnat päättävät oman sektorinsa asioista erityislakien ja kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön perusteella.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuuston kokouksista ilmoitetaan virallisesti kunnan tietoverkossa ja lehti-ilmoituksella. Muiden toimielinten kokoukset ovat suljettuja. Pöytäkirjat ovat julkisia lukuun ottamatta erikseen salaisiksi säädettyjä asioita.