• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Arkistotoimi

Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet määritellään arkistolaissa 831/1994. Sonkajärven arkistotoimi käsittää keskusarkiston sekä kotiseutuarkiston.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

Arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee kunnan tehtävien suorittamista ja julkisuusperiaatteen toteutumista ottaen huomioon yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva ja tietosuoja. Arkistotoimen on myös varmistettava yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus ja asiakirjojen on palveltava tutkimusta tiedon lähteinä.

Tietotarpeen tyydyttämiseksi arkistotoimi käyttää apuvälineenä tietojen rekisteröintiä ja kirjaamista, arkistointia, luettelointia sekä kuvailuja. Asiakirjojen ja tietojen käytettävyydessä julkisuuden tulee toteutua niin, että tiedot löytyvät ja julkiset tiedot ovat asiakkaiden käytettävissä. Säilymisessä huomioidaan arkistokelpoiset menetelmät ja materiaalit sekä asianmukaiset keskusarkistotilat.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotointa hoitavaksi viranhaltijaksi arkistonhoitaja Merja Luukkosen. Lisäksi jokaiseen työyksikköön on nimetty arkistovastaava.

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä arkiston tutkijahuoneessa käytettäväksi arkistonhoitajan valvonnassa ottaen huomioon lainsäädännöstä johtuvat rajoitukset. Arkistoaineistoja ei lainata yksityisille henkilöille viraston ulkopuolelle. Asiakirjoja lainataan vain viranomaiskäyttöön ja eräin rajoituksin kaukolainaksi Kansallisarkistoon, maakunta-arkistoihin ja joihinkin erikoisarkistoihin.

Arkaluonteisiin ja salassa pidettäviin tietoihin liittyy käyttörajoitus. Käyttörajoitus on 50 vuotta henkilön kuolemasta. Jos kuolinaikaa ei tiedetä, 100 vuotta asiakirjan viimeisestä päiväyksestä. Käyttöluvan voi myöntää arkistonhoitaja tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Asiakirjoista saa kopioita ja todistettuja asiakirjajäljennöksiä lunastusta vastaan. Asiakirjajäljennöspyynnöt voi lähettää osoitteeseen Sonkajärven kunta / Arkisto, Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tavanomaisen tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävä sivukohtainen maksu

ensimmäinen sivu 2 € (alv 0 %)

kultakin seuraavalta sivulta 1 € (alv 0 %).

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 40 senttiä (alv 0 %). Posti- ja lähetysmaksuna peritään 3 € (alv 0 %).

Palvelupaikat

Arkistonhoitaja

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotointa hoitavaksi viranhaltijaksi arkistonhoitajan.

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621