• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutRakentaminen ja maankäyttöRakennusvalvonta
Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, että rakennettavat rakennukset sekä elinympäristö ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.

Rakennustoimintaa kunnassa valvoo teknisen lautakunnan alainen rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontatoimisto suorittaa rakennusvalvontajaoston alaisena muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä rakennuslaissa määrättyä rakentamisen valvontaa ja neuvontaa. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvontajaosto kokoontuu tarvittaessa.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestys 1.1.2020.pdf

Lait ja määräykset

Rakentamista ohjaavat useat lait ja säännökset.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää

  1. hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista
  2. rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin
  3. rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa.

Yhteystiedot

Rakennustarkastajan toimistoaika

Maanantaisin 8.00–12.00

Korolainen Kauko

Rakennustarkastaja ja korjausneuvoja
0400 172 743
Rakennusvalvonta

Piiroinen Pirjo

Palvelusihteeri
040 148 3995
pirjo.piiroinen@sonkajarvi.fi
Tekninen toimi, Rakennusvalvonta