• På svenska
 • In English
 • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutRakentaminen ja maankäyttöRakennusvalvontaRakentamiseen liittyvät luvat
Rakentamiseen liittyvät luvat

Ennen talopaketin tilaamista ja rakentamisen aloittamista kannattaa varmistaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa. Lupamenettelyihin liittyvää neuvontaa saa rakennusvalvonnasta (puh. 040 148 3995) ja www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

ilmoituslomake

 • karttaote rakennuspaikasta
 • asemapiirros    
 • mikäli toimenpiteen kuvaaminen vaatii erillisen suunnitelman, tulee se liittää ilmoitukseen, esim. valomainos

Työn aloittamisesta ja valmistumisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä saa rakennusvalvonnasta.

 

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen haetaan toimenpidelupa rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen. Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä.

 

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista. Purkamisluvan tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta.

Lisätietoja luvan myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta saa rakennusvalvonnasta.

 

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen (esim. vaatehuone muutetaan saunaksi), tulee myös niihin hakea rakennuslupa. Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemus jätetään rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja tutkii rakennusluvan myöntämisen edellytykset ja kun ne täyttyvät, hän myöntää luvan.

Rakennusvalvonta laatii erillisen lupapäätöksen, joka annetaan hakijalle tiedoksi.

Rakennuslupahakemuksen liitteitä ovat:

 • Hakemuslomake
 • Valtakirja
 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • Karttaote rakennuspaikasta
 • Asemapiirros
 • Rakennuspiirustukset
 • Värityssuunnitelma
 • Rakennushankeilmoitus RH 1 lomake
 • Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen liittymähakemus
 • Jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake
 • Kvv-työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake
 • Ilmanvaihtotyönjohtajan hakemus-/ilmoituslomake
 • Tarvittaessa tieliittymälupa haja-asutusalueella

 

Rakennuspiirustukset

Lupapäätöksessä edellytetyt rakennepiirustukset on toimitettava työn edistymisen mukaan rakennusvalvontaan. Rakennepiirustuksissa esitetään:

 • kantavat pysty- ja vaakarakenteet
 • lämpö-, kosteus- ja vesieristykset
 • rakennusaineiden, -osien ja -tarvikkeiden lujuusarvot
 • rakenteiden kuormat
 • sallitut pohjapaineet ja paalukuormat
 • liitteenä pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen

 

Työnjohtajat

Rakennushankkeen työnjohdossa käytetään vastaavaa ja erityisalojen työnjohtajia. Molempien hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta erillisellä hakemuksella. Heillä tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus.

 

Vastaava työnjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty.

Vastaavan työnjohtajan pääasialliset tehtävät ovat huolehtia siitä, että:

 • rakennusvalvontaan ilmoitetaan rakentamisen aloittamisesta
 • työ suoritetaan myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti
 • työ tapahtuu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan
 • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
 • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan asianmukaisissa työvaiheissa
 • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

 

Erityisalojen työnjohtajat

Omakotitalorakentamisessa vastaavan työnjohtajan lisäksi tarvitaan myös erityisalojen työnjohtajia. Yleensä tarvitaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön työnjohtaja sekä kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön työnjohtaja.

Erityisalojen työnjohtajien tehtävät ovat soveltuvin osin samoja kuin edellä luetellut vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta saa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupamaksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennusvalvontamaksu maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen kun lupa on myönnetty. Maksuun sisältyy  hankkeen aikana tarvittavat katselmukset.