• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiTietoa SonkajärvestäSonkajärven kylätHarva-PetäysHarvanjärven kunnostushanke

Harvanjärven kunnostushanke 1.1.2009–31.12.2011

 

Aloitteesta kunnostussuunnitelmaan

Harvanjärvi sijaitsee Sonkajärven kunnassa noin 2 km Sonkajärven taajamasta kaakkoon.

Harvanjärven rannoilla on vakituista ja vapaa-ajanasutusta. Järven tilan on koettu heikentyneen ja virkistyskäyttöarvon laskeneen rehevöitymisestä ja sinileväkukinnoista johtuen. Ongelmana on myös järven syvännealueiden hapettomuus.

Harvanjärven lähivaluma-alueen asukkaat esittivät syksyn 2005 aikana Pohjois-Savon ympäristökeskukselle ja Sonkajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle huolensa järven tilasta. Viranomaisten ja asukkaiden tapaamisessa 14.11.2005 päädyttiin aloittamaan Harvanjärven kunnostussuunnitelman laatiminen. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Sonkajärven kunnan tekninen toimi, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Iisalmen reitin kunnostushanke, Rutakon osakaskunta, sekä Sonkajärven kalastusalueen, Harva-Petäyksen kyläyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen edustajat.

Hankehakemus saapui 27.11.2008 Euroopan aluekehitysrahastoon, josta hankerahoitusta haettiin. Hanke alkoi 1.1.2009.

Harvanjärven kunnostushankkeen taloudellinen tilanne oli vuonna 2011, jonka vuoksi hankkeelle haettiin jatkoaikaa. Hanke jatkui vuoden 2012 loppuun, jotta kaikkien järven kunnostamistoimenpiteiden toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti olisi mahdollista.

Harvanjärven kunnostuksen puitteissa oli toimittu vuoden 2009 alusta ja hoitokalastusporukka jo aiemmin. Roskakalaa on nostettu järvestä yli 60 tonnia ja uusia kalanpoikasia on istutettu vuosittain 4000 kpl.

Hapettimet on asennettu Kellolahden ja Kylmäkorven syvänteisiin. Hapettimien toimintaa seurataan kaukovalvonnalla, josta raportoidaan Sonkajärven kunnan tekniseen toimistoon. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy käy ottamassa vesinäytteet syvänteistä kolme kertaa vuodessa. Näytteet analysoidaan ja raportoidaan Sonkajärven kunnan tekniseen toimistoon kunnaninsinööri Jari Sihvoselle ja hankevetäjä Kaija Juutiselle.

Harvanjärven ympäristön jätevesien siirtoviemäröinnin yleissuunnitelma on laadittu järven länsi- ja pohjoispuolelle. Yleissuunnitelman ulkopuolisille alueille suositellaan kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä. Ympäristönsuojelulaki ja jätevesiasetus käsiteltiin uudelleen keväällä 2011. Uusi jätevesiasetus tukee kuntakohtaisia lievemmän vaatimuksen tavoitteita. Konkreettisena uutena jätevesiasetukseen tuli kiinteistön omistajan ikäraja; 68 vuotta 15.3.2011 mennessä täyttäneiden ei tarvitse tehdä asetuksen mukaisia jätevesijärjestelmiä. Lisäksi on joitakin sosiaalisin perustein (työttömyys yms.) myönnettäviä vapautuksia jätevesiasetuksen noudattamisesta.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tulee olla asetuksen mukainen 15.3.2016 mennessä.