Palvelu

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisestä tietyin ehdoin. Hakemuksen käsittelee Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastaja.

Toimintaohje

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Vesihuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristönsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527