Palvelu

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen haetaan toimenpidelupa rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen. Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä. Lisätietoja antaa kunnan tekninen toimi ja rakennusvalvonta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132