Palvelu

Maisematyölupa

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää lupaa. Toimenpiteiden vaikutusten vähäisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja saa kunnan rakennusvalvonnasta.

Toimintaohje

Maisematyölupaa haetaan maisematyölupahakemuksella.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksut käyvät ilmi erillisestä hinnastosta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132