Palvelu

Leirintäalueilmoitus

Tee kirjallinen ilmoitus Iisalmen ympäristönsuojelun yksikölle.

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee.

Ehdot ja kriteerit

Leirintäalueen pitäjän on ilmoitettava myös toiminnan oleellisista muutoksista hyvissä ajoin.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee kirjallinen ilmoitus leirintäalueen perustamisesta leirintäalueen sijaintikunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Kirjaa ilmoitukseen tarpeelliset tiedot itsestäsi, leirintäalueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Määräaika

Leirintäalueilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ulkoilulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606

Liittyvät palvelut

Aumausilmoitus Eläinsuojelu Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus huvivenesatamasta Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Maa-aineslupa ja ilmoitus Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Vesiliikennelain mukainen lupa Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus Ympäristönsuojelupalvelut