Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Jos yritystoimintasi aiheuttaa vain vähäisiä ympäristövaikutuksia, voit ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdä ympäristösuojelulain mukaisen yleisen ilmoituksen.

Voit tehdä ilmoituksen

 • sahalaitoksista, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa
 • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikoista sekä vastaavan kokoisista työkonevarikoista
 • kiinteistä eläintarhoista ja huvipuistoista
 • vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoista, joiden varastointitilavuus on vähintään sata kuutiota, mutta alle tuhat kuutiota
 • ulkona sijaitsevista ampumaradoista, joilla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja joissa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.
 • pienistä ja keskikokoisisita eläinsuojista
 • sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle.

Sinun tulee kuitenkin hakea ympäristölupaa

 • direktiivikokoluokan eläinsuojille
 • suurille nautatiloille
 • kalaa tai kalastustuotteita käsitteleville tai jalostaville laitoksille
 • margariinia tai muita kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistaville laitoksille.

Ehdot ja kriteerit

Voit tehdä ilmoituksen, jos yrityksesi

 • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
 • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa
 • toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee ilmoitus Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat suunnilleen ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Jos ilmoituksesi koskee suurempaa kemikaalivarastoa, tee ilmoitus aluehallintovirastolle.

Jos et saa päätöstä määräajan kuluessa, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Sinun on kuitenkin noudatettava myöhemmin annettavaa päätöstä, vaikka hakisitkin muutosta siihen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään hyväksyn taksan mukainen maksu.

Määräaika

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Päätös on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Laki eräistä naapuruussuhteista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026

Vesilaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587

Ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Aumausilmoitus Eläinsuojelu Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus huvivenesatamasta Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Leirintäalueilmoitus Maa-aineslupa ja ilmoitus Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Vesiliikennelain mukainen lupa Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Ympäristönsuojelupalvelut